CZ | EN | DE

Firemní strategie

Společnost PZP KOMPLET a.s. patří k předním českým výrobcům a strategicky se zaměřuje na výrobní obory vakuová technika, zakázková výroba strojů a zařízení, elektrovýroba a technologické rozvaděče. Společnost trvale usiluje v uvedených oborech o další zlepšení svého postavení na domácím trhu a rozšíření své působnosti v zahraničí.

Firemní strategie je založena na těchto základních principech a cílech:

 • trvale a systematicky zjišťovat potřeby zákazníků, analyzovat je a jako zpětnou vazbu je promítat do nabídky výrobků a služeb,

 • rozvíjet partnerství se svými zákazníky, dbát na maximální uspokojení jejich potřeb, otevřeně s nimi komunikovat a budovat vztahy vzájemné důvěry,

 • vytvářet dlouhodobé vztahy s dodavateli s cílem zajistit vysokou a stálou jakost dodávek, vztahy s klíčovými dodavateli zaměřit na společný vývoj a marketing,

 • efektivně rozvíjet lidské zdroje, zabezpečovat vzdělání a výcvik zaměstnanců ve všech oblastech činností potřebných pro zkvalitnění jejich práce,

 • důsledně uplatňovat efektivní způsoby motivace zaměstnanců s cílem zlepšení a zefektivnění jejich práce, jakož i možnosti jejich seberealizace,

 • podporovat otevřenou komunikaci uvnitř i vně firmy a využívat všech podnětů a poznatků z komunikace směřujících k uspokojování potřeb zákazníků a k efektivní práci s lidskými zdroji,

 • podporovat etické chování a spolehlivé, otevřené jednání, vytvořit ve společnosti a ve vztazích s jejím okolím prostředí důvěry a spolupráce,

 • dodávat svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality a důsledně uplatňovat systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a environmentu dle ČSN EN ISO 14001:2016,

 • pravidelně hodnotit plnění cílů systému jakosti, posuzovat efektivnost procesů, sledovat a vyhodnocovat úroveň poskytovaných služeb, napravovat neshody a přijímat opatření k zamezení vzniku těchto neshod,

 • důsledně plnit požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,

 • vést a vzdělávat zaměstnance tak, aby veškeré své činnosti prováděli s ohledem na životní prostředí a předcházeli tak jeho možnému ohrožení,

 • využívat nejnovějších poznatků ergonomie práce, zlepšovat pracovní prostředí na všech pracovištích s cílem zvyšovat bezpečnost práce a tím chránit zdraví zaměstnanců,

 • iniciovat technický výzkum a vývoj, podporovat inovační aktivity zaměstnanců,

 • iniciovat organizační rozvoj společnosti, při rozvoji spolupracovat se zákazníky, dodavateli, vysokými školami a dalšími organizacemi či osobami.